Cưa Panel khổ rộng ray bi

  • Chuyên dùng để cắt ván 2 đầu khổ rộng từ 1.2 x 2.4m
Danh mục: